safetythong tu 48yamato an vinh phatcong ty co phan an vinh phat viet nambanner-tet-2022a

TCVN 3890:2023 Phòng cháy chữa cháy – phương tiện Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí

TCVN 3890:2023 Phòng cháy chữa cháy – phương tiện Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí: (bấm để xem và tải về)

– TCVN 3890:2023 thay thế cho TCVN 3890:2009

– TCVN 3890:2023 do:

+ Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn;

+ Bộ Công an đề nghị;

+ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định;

+ Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Phạm vi áp dụng của TCVN 3890:2023:

1. Tiêu chuẩn này quy định về trang bị, bố trí phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho nhà, công trình, đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo quy định, khi:

– Xây dựng mới;

– Cải tạo làm tăng quy mô hoặc chuyển đổi công năng sử dụng của gian phòng, nhà, công trình;

– Cải tạo làm tăng quy mô của khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo quy định.

– Thay đổi hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của gian phòng, nhà, công trình theo hướng tăng tính chất nguy hiểm cháy.

2. Đối với nhà và công trình:

– Ngoài việc tuân thủ tiêu chuẩn này còn phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn riêng của các loại hình công trình đó.

– Trong trường hợp có quy định khác với quy định tại tiêu chuẩn này, phải áp dụng quy định có yêu cầu cao hơn.

3. Đối với nhà và công trình chưa có quy định cụ thể:

– Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài; tiêu chuẩn quốc tế về PCCC theo quy định của pháp luật hiện hành

– Hoặc thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành cấp Bộ về PCCC.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn được nêu trong tiêu chuẩn này rất quan trọng khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất (bao gồm cả sửa đổi)